Debussy, Bartok, Ravel || Merano – 1999-03-01 12:30:00