Masterclass || Nizhny Novgorod – 2008-05-29 10:00:00