Ravel, Debussy, Mozart || Amsterdam – 1995-03-12 11:30:00