Sacharov Festival || Nizhny Novgorod – 2008-05-29 18:00:00