Shostakovich, Mozart || Amsterdam – 1991-05-28 10:30:00