Vitry, Cuvelier, Ockeghem & Dowland || Chemnitz – 1999-04-10 20:15:00